Wax Digital - Inköp

En kundfokuserade e-upphandlingsplattformen

Hitta de bästa leverantörerna, öka hastigheten in dina inköpscykler, hantera nuvarande, framtida besparingar och bygg säker avtalshantering i en och samma lösning. Strömlinjeforma dina dagliga processer från RFX och e-auktioner till kontraktshantering och analys av kostnader.

Vår strategiska inköpssvit innehåller:

Inköp

Vår användarvänliga inköpsplattform hjälper dig att genomföra dina RFX och auktioner online. Leverantörer kan skicka anbud och information via självserviceportal och bespara dig värdefull tid.

Kontraktshantering

En centraliserad molntjänst som hanterar dina avtal och ger dig och kollegor med rätt att se informationen åtkomst till kontrakten i realtid.

Uppföljning av besparingar

Skapa full insyn in dina besparingsinitiativ via besparingsuppföljningsverktyget. Via uppföljningsverktyget kan man dokumentera och godkänna olika besparingsinitiativ, följa upp utgifter mot uppsatta mål och på djupet analysera besparingar mot verkliga utgifter.

Kostnadsanalys

Identifiera möjligheter till rationaliseringar bland leverantörer samt möjligheter till prisförhandlingar via inbyggda verktyg för kostnadsanalys. Städa, klassificera och berika kostnadsinformation från olika system för att hitta besparingspotential och öka effektiviteten i organisationen

Förbättra resultaten och minska riskerna genom smartare hantering av dina leverantörer

Hantera er direkta och indirekta orderhantering med hjälp av vår plattform för leverantörshantering. Snabba upp tiden för onboarding och minska riskerna genom en centraliserad hantering av leverantörsinformationen.

Vår plattform för leverantörshantering innehåller:

Hantering av leverantörsrelationer

Säkerställ bättre hantering och mindre risk i ett enkelt och effektivt system som ger en helhets vy av dina leverantörer. På en plats kan ni samla all data, KPI, avtal och historik kring relationerna med en leverantör.

Hantering av leverantörsinformation

Vårt online verktyg ger leverantörer möjlighet till självservice i onboardingprocessen med företagsinformation, certifikat och annan dokumentation. Automatiska påminnelser hjälper till att minska tidskrävande administration och uppföljning av datakvalitet.

Proaktivt arbete med alla era leverantörer

Bättre leverantörs prestanda

Generera högre värde från dina leverantörer genom att nyttja både kvalitativ och kvantitativ information kring vad de kan erbjuda. Med en detaljerad förståelse kring er totala leverantörsbas kan ni enklare välja leverantörer som möter era behov, från direkt material till indirekta konsumtionsvaror och tjänster. Ni kan också förhandla bättre avtal genom att aggregera volymer och förstå relationen mellan moder och dotterbolag inom koncerner.

Lägre leverantörs risker

Samla ihop all tillgänglig information om leverantörerna såsom kvalitetsdokument, certifieringar, försäkringar och etiska riktlinjer för att bättre förstå potentiella leverantörers lämplighet och kvalitet. Automatisera rapportering kring potentiella risker för att mer effektivt utvärdera leverantörer.

Utökad processhantering

Med vårt centraliserade system kan ni hantera många leverantörer och få en 360 vy kring all leverantörsinformation. Automatisera kritiska affärsprocesser så som on-boarding av leverantörer vilket ger stora besparingar i tid och arbetsinsats.

En e-upphandlings lösning som levererar bättra inköpsresultat

En prisbelönt lösning för e-upphandlingar som innehåller en svit av moduler som hjälper företag och organisationer till bättre inköpsresultat. Tjänsten är innehåller inköpshantering, utgiftsrapportering, regelefterlevnad och ger effektivitetsvinster över hela organisationen.

Vår elektroniska upphandlingssvit innehåller:

Integrera upphandling till betalning (source-to-Pay)

Tjänsten hanterar smidigt process från on-boarding av leverantörer till färdiga leverantörsbetalningar. Tjänsten levererar en bättre användarupplevelse, snabbare implementation och högre nyttjandegrad än inköpsfunktioner i ett ERP systemen.

Upphandling till betalning i världsklass

Genom att automatisera hela processen från upphandling till betalning och ha kontroll rakt igenom processen med hjälp av vårt inköpsorderhanteringssystem kan ni nå perfekt regelefterlevnad och eliminera onödiga utgifter.

Vår produktsvit för direkta inköp inkluderar:

Marknadsledande verktyg för elektronisk upphandling

Ett kraftfullt verktyg för upphandling, förfrågan och elektroniska auktioner som är till fullo automatiserat och integrerat med ert ERP, MRP och PLM system

Integration med era back office system

Länka era direkt inköp till era back-office system för att revolutionera er inköpsprocess.


Integrerad inköpslösning för att revolutionera era affärsprocesser.

Vår molnbaserade, integrerade inköpslösning, levereras med unika integrationsmöjligheter, vilka möjliggör samarbete med alla existerande system vilket i sin tur förbättrar företagets affärsvärde och processer. Ni kan hantera er inköpsaktiviteter smartare och nå bättre avkastning på era inköp.

Koppla ihop era system med varandra genom hela inköpets livscykel

Inköp till betalning (purchase to pay)

Skapa kontroll, regelefterlevnad och reducera era kostnader med hjälp av en effektiv plattform för processen inköp till betalning. Den ger er kontroll och översikt genom hela inköpsprocessen via ett intuitivt web baserat gränssnitt

Integrerad upphandling till betalning (source to pay)

Från smidig onboarding av leverantörer till smidigare leverantörsbetalningar. Den integrerade tjänsten för upphandling och inköp skapar en bättre användarupplevelse, snabbare implementationer och högre nyttjandegrad än inköpsfunktionerna i något ERP.

Integrations Plattform

Systemet ger er kraftfulla integrationsmöjligheter att integrera mot ERP eller andra typer av tredje parts system

Innovativa inköp startar med:

Total kontroll och synlighet

Med hjälp av vår inköpstjänst tillgängliggörs data såsom leverantörsstatistik, företagsinformation, historik, produktdata och avtal för att nämna några områden.

Förbättrade inköp och regelefterlevnad

Genom interaktion mellan utbud och efterfrågan kan inköpstjänsten exekvera processen från behov, till kvoteringar, till order och vidare i inköpslivscykeln allt enligt ”best practise”

Lägre administrationskostnad

Genom kontroll på leverantörer och hela inköps livscykeln elliminerar man många kostnadsdrivande moment och inköpshanteringen över organisationen sker till lägre kostnader.